PAGE ID: 0

Compensa privaatsuspoliitika kuni 01.07.2020


Compensa Vienna Insurance Group, ADB (edaspidi Compensa) on Leedus registreeritud kindlustusfirma, mille filiaalid asuvad Lätis ja Eestis. Meie rekvisiidid leiate sellelt kodulehelt.  Pakume oma tegevustes ka teenuseid, mida osutavad meie tütarettevõtted (esindajad): UAB Compensa Services, registrikood 302701871, Ukmergės g. 280, Vilnius, Leedu, ja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Compensa Services, registrikood 40103534334, Vienibas g. 87H, Riia, Läti.

Selles dokumendis on määratletud isikuandmete kogumise, kasutamise ja töötlemise suhtes kohaldatavad reeglid ning isikuandmete kaitse põhimõtted, mida me oma kindlustustegevuses järgime.

Kui esitate meile mitte enda, vaid mõne kolmanda isiku andmed, siis teavitage seda isikut nendest puutumatusnormidest ja nende sisust (näiteks soovite kindlustada kolmandat isikut või tema vara või märkida kolmandat isikut soodustatud isikuks).

Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku. Kui teil tekib küsimusi või muresid seoses enda isikuandmetega, võite tema poole pöörduda, kasutades järgmiseid e-posti aadresse:

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Üks meie põhiväärtusi on suhtuda inimese eraelu puutumatusse austusega. Isikuandmete kaitsmisel lähtume kõikidest isikuandmete kaitse üldmääruse [1] nõuetest ning muudest kindlustustegevust, isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Need küsimused on ühed kõige olulisemad meie ärieetikas. Selleks, et tagada eraelu puutumatus kõikides andmesubjektidega (kindlustusvõtjad, kindlustatud isikud ja üksused, soodustatud isikud jt) suhtlemise aspektides, vaatame korrapäraselt üle ja parandame oma standardeid, protseduure ja süsteeme.

Anname endast kõik, et tagada, et teie isikuandmeid:

 • töödeldakse kooskõlas seadusega, õiglaselt ja läbipaistvalt;
 • kogutakse täpsustatud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning ei töödelda enam viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas;
 • valitakse adekvaatsuse ja relevantsuse alusel ning ühtlasi piiratakse selle põhjal, mis on vajalikud seoses nende töötlemise eesmärgiga;
 • värskendataks vajadusel ning, et need oleksid täpsed;
 • hoitakse vormis, mis lubaks teie identifitseerimist mitte kauem, kui on vajalik eesmärgil, milleks isikuandmeid üldse töödeldakse;
 • töödeldakse viisil, mis tagab nende korrapärase kaitse.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamise kohta

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Isikuandmete all peetakse silmas mis tahes informatsiooni, mis seostub füüsilise isikuga, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Et sõlmida ja täita kindlustuslepinguid nõuetekohaselt, kogume ja töötleme tavaliselt üksikisikute isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed) ja kindlustusobjektiga seotud andmeid (nt vara, sõidukit jmt puudutav teave). Sõltuvalt olukorrast võime ühtlasi töödelda muid isikuandmeid, mis on vajalikud kindlustuslepingute sõlmimiseks ja (või) täitmiseks (nt andmed individuaalsete omaduste kohta: sõidukogemus, reisisihtkohad ja ajavahemikud jne; finantsandmed: pangakonto number, võlasumma jne).

Samuti võime töödelda teie isikukoodi isiku tuvastamise eesmärgil või teabe saamiseks andmete vastuvõtjalt (nt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregister), mis on vajalik kindlustuslepingu sõlmimiseks või täitmiseks. Isikukoodi ei kasutata otseturunduse eesmärgil.

Eriliiki isikuandmete (terviseandmed, poliitilised vaated) kogumine on lubatud üksnes andmesubjekti (kindlustusvõtja, kindlustatud isik) selgesõnalisel nõusolekul ja tingimusel, et need andmed on vajalikud kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kindlustusriski hindamiseks või edasikindlustamiseks. Kindlustuslepingu sõlmimisel on meil õigus nõuda selliste andmete esitamist, mis mõjutavad kindlustuslepingu sõlmimise otsust või kindlustuslepingu teatavaid tingimusi puudutavat otsust.

Üldjuhul tuleb kindlustuslepingu sõlmimisel esitada kindlustusvõtja või kindlustatud isiku terviseandmed juhul, kui sõlmitakse kindlustusleping, kus kindlustatud risk on seotud kindlustusvõtja või kindlustatud isiku tervisega (nt elu- ja kahjukindlustus).

Kindlustusjuhtumi toimumise korral peab kindlustusvõtja, kindlustatud isik, soodustatud isik ja/või kannatada saanud kolmas isik esitama kindlustusandjale kõik olemasolevad dokumendid ja teabe kindlustusjuhtumi asjaolude ja tagajärgede kohta, mis on vajalikud kindlustushüvitise suuruse määramiseks, sealhulgas eriliiki isikuandmed (terviseandmed, isikukahju, surma põhjus jmt). Meil on õigus töödelda neid andmeid selleks, et teha kindlaks kindlustusjuhtumi toimumine ning selgitada välja, kas kindlustusjuhtum toimus kindlustusperioodil ja kui suur on tekitatud kahju.

Lisaks kindlustusvõtjalt, kindlustatud isikult, soodustatud isikult ja/või kannatada saanud kolmandalt isikult saadud eriliiki isikuandmetele on meil õigus koguda ja edasi töödelda selliseid eriliiki isikuandmeid, mis on kättesaadavad sellistele andmete vastuvõtjatele nagu tervishoiuasutused, Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev terviseamet või muud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asustused (nt politseiasutused), samuti registrites, infosüsteemides või muudes andmefailides töödeldavaid andmeid kindlustatud isiku või kannatada saanud kolmanda isiku tervisliku seisundi, osutatud raviteenuste, avastatud haiguste, saadud vigastuste, puude raskusastme ja surma põhjuse kohta. Selliseid isikuandmeid võidakse koguda andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt on surnud, ning kui see on vajalik kindlustusjuhtumi asjaolude ja tagajärgede ning kindlustushüvitise suuruse kindlakstegemiseks.

Näiteks reisi katkemine haigestumise tõttu loob reisikindlustuse olemasolu korral mõistliku aluse selleks, et saaksime pöörduda kindlustatud isiku perearsti poole taotlusega esitada kindlustatud isiku andmed eesmärgiga teha kindlaks, kas kindlustusjuhtum (haigus) leidis aset kindlustusperioodi jooksul ning kas tegemist on äkilise ja ootamatu juhtumiga. Perearstile esitatava taotluse juurde lisatakse kindlustatud isiku nõusolek tema isikuandmete kogumiseks.

Kui andmesubjekt ei ole eeldatavalt võimeline oma huve mõistlikult hindama ja kui andmesubjekti nõusolek puudub, on meil õigus töödelda sellise andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti esindaja, abikaasa, elukaaslase, kummagi vanema (kasuvanema) või täiskasvanud lapse (laste) nõusolekul ulatuses, mis on vajalik andmesubjekti huvide kaitsmiseks. Kui ühtegi eespool nimetatud isikut ei ole, siis on meil õigus saada nõusolek andmesubjekti isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti täiskasvanud õelt või vennalt, lapselapselt või vanavanemalt ulatuses, mis on vajalik andmesubjekti huvide kaitsmiseks.

Me ei avalikusta kindlustusvõtja, kindlustatud isiku ega soodustatud isiku andmeid, nende terviseseisundit puudutavat teavet ega kindlustuslepingus sisalduvat ja kindlustustegevuse käigus saadud konfidentsiaalset teavet, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

See on näidisloend Compensa töödeldavate isikuandmete kohta; konkreetse füüsilise isiku andmete hulk sõltub tema ja meie ettevõtte vahelise suhte iseloomust. Igal juhul ei kogu me üleliigseid isikuandmeid, mis oleks vastuolus meie andmete minimeerimise põhimõttega.

Võite igal ajal saada teavet oma isikuandmete kohta, mida Compensa töötleb. Lisateavet lugege peatükist „Millised on teie õigused?“.

Millised on andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused?

Kinnitame, et isikuandmeid töödeldakse õiguspärasel, õiglasel ja läbipaistval viisil ning kogutakse konkreetselt määratletud, selgel ja seaduslikul eesmärgil. Üldjuhul töötleme isikuandmeid järgmistel seaduslikkuse alustel:

 • isik on andnud nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, artikli 9 lõike 2 punkt a);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidilise kohustuse täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f);
 • töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või juhul, kui kohtud täidavad oma õigust mõistvat funktsiooni (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punkt f).

Konkreetsed eesmärgid ja nende õiguspärasuse põhjendused on toodud allpool.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid Isikuandmete õiguslik alus
Kahjukindlustuslepingute sõlmimine ja täitmine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f, artikli 9 lõike 2 punkt a
Kindlustusriski hindamine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja c, artikli 9 lõike 2 punkt a
Kahjukindlustuslepingu sõlmimise pakkumiste tegemine, tõendite säilitamine selle kohta, et andmesubjekt on uurinud kindlustusandja juures kindlustuslepingu sõlmimise võimalusi. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja c, artikli 9 lõike 2 punkt a
Kindlustusjuhtumite või kindlustusjuhtumiteks osutuda võivate juhtumite uurimine ja haldamine. isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja c, artikli 9 lõike 2 punkt a
Otseturundus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a ja f
Profileerimine ja automaatne otsuste tegemine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja f, artikli 9 lõike 2 punkt a
Makstud summade tagasisaamine (regressinõue, nõuete üleminek) isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c, artikli 9 lõike 2 punkt f
Võlgade sissenõudmine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f
Pettuse ärahoidmine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b, c ja f
Kaebuste ja nõuete registreerimine ja uurimine, õigusnõuete koostamine, esitamine või kaitsmine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, c ja f, artikli 9 lõike 2 punkt a ja f
Telefonivestluste salvestamine tõendite säilitamise ja kvaliteedi tagamise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b ja c
Videojärelevalve töötajate, klientide ja vara turvalisuse tagamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f
Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine Eesti Vabariigi majandus- ja muid rahvusvahelisi sanktsioone käsitleva õigusakti kohaselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c
Andmete jagamine kontserni kuuluvate ettevõtete vahel halduseesmärkidel (nt kui see on vajalik ettevõtete ümberkorraldamise kavandamisel ja elluviimisel). isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f

 

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal võib jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust.

Kuidas me kogume ja edastame isikuandmeid?

Tavaliselt kogume inimeste isikuandmeid neilt endilt. Ent mõnikord peame isikuandmeid koguma ka teistelt inimestelt, nt riigiregistritest, politseiametnikelt või teistelt riigiasutustelt või isikutelt. Igal juhul ei kogu me meelega üleliigseid isikuandmeid, mis ei ole vajalikud selleks, et saavutada selliste andmete töötlemise õiguslikke eesmärke. Veelgi enam, me teavitame inimesi nende isikuandmete kogumise kohta kolmandatelt isikutelt, välja arvatud juhul, kui neil on see teave juba olemas või on seaduslikke aluseid, mis keelavad sellise teabe jagamise.

Töötleme teie isikuandmeid turvalisel viisul ega edasta neid volitamata isikutele. Allpool nimetatud juhtudel võime osa teie töödeldavatest andmetest edastada kolmandatele isikutele. Allpool on kirjeldatud tavalisemaid olukordi, mil võime teie isikuandmeid edastada.

A. Mõnel juhul on isikuandmete edastamise aluseks kindlustusandjale pandud õiguslik kohustus:

 • Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Eesti Vabariigi liikluskindlustuse seaduse § 74);
 • teisele kindlustus- või edasikindlustusettevõttele, Euroopa Majanduspiirkonna muu riigi kindlustus- või edasikindlustusettevõttele või kolmanda riigi kindlustus- või edasikindlustusettevõtte Eestis või muus Euroopa Majanduspiirkonna riigis asutatud filiaalile (kindlustustegevuse seaduse 11. peatükk);
 • audiitorile;
 • järelevalveasutustele, eeluurimisasutustele, prokuratuurile, kohtule ja finantsjärelevalve asutusele;
 • pankrotihaldurile, notarile ja kohtutäiturile.

Nimetatud juhtudel on õigusliku kohustuse täitmine isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimuseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

B. Compensa võib kanda osa kindlustuslepingutest tulenevatest riskidest üle Eesti või välisriigi edasikindlustajatele, et vähendada võetud kindlustusriskiga seotud kahjusid, kasutada olemasolevat kapitali tõhusalt või laiendada muude kindlustusriskide võtmise võimalusi.

Edasikindlustajatele edastatakse kindlustusega seotud tehniline teave: kindlustuslepingu number, kindlustusmakse suurus, kindlustuskaitse, riski ja riskipreemia liik ning mõnel juhul üksikasjalikud isikuandmed. Edasikindlustajatele edastatakse üksikasjalikud isikuandmed juhul, kui edasikindlustajad osalevad riski ja kahju hindamisel ning isikuandmed on riski ja kahju hindamiseks vajalikud. Edasikindlustajatele edastatakse eriliiki isikuandmed juhul, kui need on andmed on vajalikud riski ja kahju hindamiseks ning kui andmesubjekt on andnud nõusoleku nende isikuandmete edastamiseks.

C. Compensa kui vastutav töötleja võib edastada andmesubjekti isikuandmed volitatud töötlejast kolmandale isikule, kes osutab meile teenuseid (töötab meie heaks) ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid Compensa kui vastutava töötleja nimel.

Teenuste osutamine (töö tegemine) ei vabasta meid kindlustustegevusest tulenevast vastutusest ning me vastutame järelevalve eest nende teenuste osutamise (töö tegemise) üle.

Kui kaasame volitatud töötlejaid, võtame kõik vajalikud meetmed selleks, et vastutavad töötlejad rakendaksid nõuetekohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid ning järgiksid konfidentsiaalsuse nõuet. Volitatud töötlejad on lepinguga kohustatud järgima kõiki isikuandmete töötlemise nõudeid.

Compensal on õigus saada vastutavatelt töötlejatelt üksikasjalikku teavet nende lepinguliste tegevuste kohta ning kehtestada neile lepingus asjakohaseid siduvaid suuniseid.

Volitatud töötlejate näidisloend on järgmine.

 1. Kindlustusvahendajad (agendid, kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajad), kes tegutsevad vahendajatena kindlustuslepingute sõlmimisel ja haldamisel ning teabevahetuses lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses.
 2. Koostööpartnerid kindlustusnõuete käsitlemises (autoremonditöökojad jmt), kes töötlevad isikuandmeid kahjude registreerimiseks ja hindamiseks, tagades eksperthinnangu.
 3. Infotehnoloogiaettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid juhul, kui see on vajalik infosüsteemide arendamise, parendamise, hooldamise ja toe tagamiseks.
 4. Kõnekeskused, kus töödeldakse isikuandmeid nõuetekohaste telefonisideteenuste osutamiseks.
 5. Arhiveerimise ja postiteenuste osutajad (trüki- ning postitamisteenuste osutajad).
 6. Kvaliteediuuringu teenuseid osutavad ettevõtted, kes töötlevad Compensa nimel teenuse kvaliteedi uuringu jaoks vajalikke isikuandmeid.
 7. Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, kes tagavad Compensa nimel võlgade sissenõudmise.
 8. Varade hindamise ja kontrollimisega tegelevad ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid, mis on vajalikud varade kvalifitseeritud hindamiseks kindlustusnõuete menetlemise käigus.
 9. Toetavad koostööpartnerid välisriikides, kes töötlevad isikuandmeid meditsiinilise, finants-, õigus- ja muu abi korraldamiseks, kantud kahju käsitlemiseks, kahjujärgsete tugiteenuste osutamiseks või lisateenuste pakkumiseks.

D. Kindlustuslepingu võib sõlmida kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendaja ja kindlustusvahendaja kaudu: kindlustusagendi või kindlustusmaakleri kaudu, kes osutab kindlustustoode müügi teenust.

Kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendajat või kindlustusagenti, kes tegeleb kindlustustoote müügiga Compensa nimel, peetakse volitatud töötlejaks.

Kindlustustoote müügiga seotud tegevuse käigus tegutseb kindlustusmaakler sõltumatu vastutava töötlejana ning vastutab selle eest, et isikuandmete töötlemine vastaks õigusnõuetele ja tagaks teie õiguste kaitse.

E. Tavaliselt saame isikuandmed andmesubjektidelt endilt. Kuid mõnikord saame isikuandmeid ka muudelt ametiasutustelt, füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt: Eesti Liikluskindlustuse Fond, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse juures peetav äriregister, krediidiregister Creditinfo, Eesti Haigekassa, Päästeamet, tervishoiuasutused, politsei ja muud asutused, kellel on teavet, mis on vajalik kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Kohustusliku ja vabatahtliku liikluskindlustuse lepingu sõlmimisel  on meil juurdepääs Eesti liikluskindlustuse registris (teenus RELIKA) sisalduvatele andmetele, mis on vajalikud kindlustusriski hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks. Ehitise kindlustamise korral on meil õigus saada teavet kinnisvara kohta Regio geoinfosüsteemist.

Kindlustusjuhtumi toimumise korral on meil õigus saada teavet kõikidelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, kellel on andmeid kindlustusjuhtumi kohta (nt liiklusõnnetuse tunnistajad jmt). Üldjuhul saavad kindlustusandjad isikuandmeid sellistelt vastutavatelt töötlejatelt nagu politseiasutused, tervishoiuasutused ja arstid, hooldusraviasutused, Eesti Haigekassa ja turvateenuseid osutavad ettevõtted.

Kindlustustegevuse käigus võime edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele või teenusepakkujatele, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena, ning saada isikuandmeid nende käest selleks, et sõlmida ja täita kindlustuslepinguid ning uurida ja käsitleda kindlustusjuhtumeid või juhtumeid, mida võib pidada kindlustusjuhtumiteks. Sellised andmete vastuvõtjad võivad olla apteegid, optikateenuste osutajad, tervishoiuasutused, eksperdid, juristid, advokaadid, õigusbürood jt. Tagame selle, et kõiki andmeid, mida me edastame andmete vastuvõtjatele ja millele meil on juurdepääs, töödeldakse üksnes kindlustuslepingute sõlmimise ja täitmise ning kindlustusjuhtumite või juhtumite, mida võib pidada kindlustusjuhtumiteks, uurimise ja käsitlemise eesmärgil.

Kõikidel juhtudel edastame kolmandatele isikutele vaid nii vähe andmeid, kui see on vajalik selleks, et saavutada selliste andmeedastuste seaduslik eesmärk. Veelgi enam, kasutame üksnes neid allhankepartnereid, kes garanteerivad õigete tehniliste ja organisatoorsete meetmete rakendamise viisil, et teie isikuandmete töötlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja tagab teie õiguste kaitse. Ühtlasi kontrollime pidevalt oma allhankepartnereid seoses vastavusega isikuandmete kaitse nõuetele.

Otseturundus

Eraldi antud nõusoleku (v.a elektroonilise side seaduse § 69 lõikes 2 sätestatu korral, kui te pole keeldunud otseturunduspakkumiste saamisest e-posti teel) alusel võib Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal võtta Teiega täiendavalt ühendust e-posti, telefoni või SMS-i teel, et edastada teavet kindlustuspakkumuste, tarbijamängude, kampaaniate, tagasisideküsitluste, koostööpartnerite pakkumiste vm turunduslike teadaannete kohta. Sellisel juhul töödeldakse Teie isikuandmeid eesmärgiga, et Teieni jõuaksid parimad pakkumised. 

Füüsiliste isikute andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil põhineb kindlustusettevõttes andmesubjekti nõusolekul. Teatamata jätmine, eelmärgistatud kastikesed või aktiivsuse puudumine ei tähenda nõusolekut. Nõusolek peab olema antud vabatahtlikult, ühemõtteliselt, teadlikult ja konkreetselt. Nõusolekut on võimalik anda mitmel viisil, näiteks tehes märke kastikesse pakkumiste saamisega nõustumise või neist keeldumise lause ees, klõpsates asjakohasel ikoonil, väljendades nõusolekut suuliselt jne.

Teil on õigus igal ajal taganeda turunduslikel eesmärkidel saadetavast infot, keelduda reklaamist ja pakkumustest andes oma soovist teada e-posti aadressile otseturundus@compensa.ee.

Meie käsutuses olevaid klientide kontaktandmeid võime kasutada selleks, et turustada oma kindlustusteenuseid ja/või küsida klientide arvamust pakutavate teenuste kohta. Teil on igal ajal õigus sellisest andmekasutusest keelduda või sellele vastuväiteid esitada. Kindlustusettevõtte kliendiandmete töötlemine otseturunduses põhineb kindlustusandja õigustatud huvil.

Me ei töötle otseturunduses eriliiki isikuandmeid ega isiklikke tunnusnumbreid.

Kindlustuskaitse laiendamine

Kindlustusteenuste hea tava näeb ette seda, et kindlustusandja võtab mõistlikke meetmeid selleks, et tagada kestev kindlustuskaitse. Eeldatakse, et kindlustuskaitse jätkuvus on kindlustusvõtja huvi. Hea usu põhimõtte kohaselt võime teavitada teid meiega sõlmitud kindlustuslepingu lõppemisest. Sellisel juhul peetakse mõistlikuks tegevust, kus kindlustusandja saadab kindlustusvõtjale uue kindlustuslepingu ja teeb ettepaneku pidada läbirääkimisi enne kindlustuslepingu sõlmimist. Sellisel juhul ei peeta kindlustusandja teavitust otseturunduseks.

Kui kaua me säilitame isikuandmeid?

Teie isikuandmeid võidakse säilida eri dokumentidena või failidena nii paberil kui ka elektroonilises vormis. Õigusaktid võivad dikteerida erinevaid säilitamistingimusi. Compensa ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja tulenevalt õigusaktidest või andmetöötluse eesmärkidest. Tavaliselt teie isikuandmeid sisaldav teave kustutatakse pärast erinevate võimalike nõuete tähtaja aegumist.

Isegi kui otsustate koostöö lõpetada, võime siiski säilitada teie isikuandmeid tulenevalt võimalikest tulevastest nõuetest. Veelgi enam, säilitame teie isikuandmeid selleks, et olla võimelised vastama teie küsimustele või jagama teile vajalikku teavet meie koostöö kohta. Ent me ei kasuta teie isikuandmeid mis tahes muul põhjusel, v.a loetletud eesmärkidel.

Millised on teie õigused?

Teie õigused on kajastatud isikuandmete kaitse üldmääruses ja kirjeldatud allpool. Pange tähele, et mõned neist õigustest ei ole absoluutsed ja Compensa ei pruugi tingimata ja tingimusteta rahuldada teie palvet neid rakendada.

Juurdepääsuõigus
Võite küsida kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui jah, võite küsida ligipääsu oma isikuandmetele ja teabele nende töötlemisel. 

Parandamise õigus
Võite paluda ebatäpsete isikuandmete parandamist, et isikuandmed oleksid terviklikud. 

Kustutamise õigus (õigus olla unustatud)
Võite paluda, et teie isikuandmed kustatataks viivitamatult. 

Õigus töötlemist piirata
Võite paluda enda isikuandmete töötlemist piirata kui kehtib üks alljärgnevast:

 • Seate isikuandmete täpsuse kahtluse alla - lubate meil teatud ajavahemiku vältel kontrollida isikuandmete täpsust;
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te olete vastu isikuandmete kustutamisele ning soovite hoopis nende kasutust piirata;
 • Compensa ei vaja enam teie isikuandmeid, ent teie vajate neid õigusnõuete alustamiseks, läbiviimiseks või kaitsmiseks;
 • olete oma isikuandmete töötlemise vastu, kuid pooleli on uurimine kas meie õiguspärased alused on teie omadest ülimuslikud.

Andmete liigutamise õigus
Võite paluda endale saata oma isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ning masinloetavas vormingus ning võite need edastada (või palute meil seda teha) mõnele teisele vastutavale töötlejale. 

Vastuväidete esitamise / keeldumise õigus
Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest, mis põhineb Compensa õiguslikul huvil; ühtlasi keelduda isikuandmete töötlemisest otsestel turunduslikel eesmärkidel. 

Õigus mitte olla aluseks otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel
Võite paluda, et te ei oleks aluseks otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sh profileerimine, mis põhjustab õigusmõjusid, mis puudutavad teid või mõjutavad teid sarnaselt märkimisväärselt. 

Võite paluda oma õiguste üksikasjalikku selgitust andmekaitseametnikult (vt kontaktandmeid peatükis „Meist“) või leiate nende kirjelduse isikuandmete kaitse üldmäärusest. Kui soovite oma õigusi rakendada, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Kord aastas pakume teavet teie isikuandmete töötlemise kohta tasuta. Kui avaldate soovi rohkem kui korra aastas või kui teie soov on alusetu, korduv või ebaproportsionaalne, võime küsida mõistlikku tasu, mis põhineb administratiivkuludel. Võime paluda teil oma identiteeti tõestada (nt identifitseerimisdokument). Võime ühtlasi paluda teil selgitada oma soovi, et teile antavat vastust kiirendada. Vastame teie palvele 30 päeva jooksul alates teie pöördumise kättesaamisest; see tähtaeg võib pikeneda, kui teie päring on keeruline või kui edastasite väga palju päringuid (sel juhul teavitame teid vastuse viibimisest).

Hindame teie tagasisidet ja palume teil edastada isikuandmete kaitse määrusega seonduvad mured meie andmekaitseametnikule (vt kontaktandmeid peatükis „Meist“). Ühtlasi võite oma päringu saate meie kontorisse (rekvisiidid leiate meie kodulehelt). Compensa kinnitab, et uurib täielikult kõiki intsidente seoses võimaliku mittekooskõlaga antud normi ja õigusaktidega ning võtab kasutusele kõik vajalikud riskivähendamise meetmed, et tagada teie isikuandmete maksimaalne kaitse. Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, võite esitada oma kaebuse järelevalveasutusele:

 • Leedu: Riiklik andmekaitse inspektsioon, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, L. Sapiegos g. 17, 10312, Vilnius, e-post ada@ada.lt; 
 • Läti:     Riiklik andmeinspektsioon, Blaumana iela 11/13-15, Riia, e-post info@dvi.gov.lv;
 • Eesti:   Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn, e-post info@aki.ee.

Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.