PAGE ID: 4

Isikuandmete töötlemise põhimõtted kuni 01.07.2020


Täiendatud 14.11.2019

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise aluseid ja põhimõtteid.

Seesam Insurance AS-i (edaspidi Seesam) jaoks on esmatähtis töödelda Teie isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega ja omavaheliste kokkulepetega. Seesam teeb endast kõik oleneva, et kaitsta Teie isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Seesam töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja te saate valida, milliseid andmeid meiega jagada. Teie isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Seesam töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas kokkulepetega ning ainult kliendisuhte raames.

Teie isikuandmete töötlemine aitab meil pakkuda teile paremaid teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, milliseid isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.

Juhime Teie tähelepanu sellele, et meie veebileht võib sisaldada linke teistele ettevõtetele, mille kohta kehtivad eraldi andmekaitse eeskirjad. Sellisel juhul soovitame tutvuda asjassepuutuvate kolmandate osapoolte andmekaitse eeskirjadega.

Püüame hoida meie valduses olevad andmed õigete ja ajakohastatutena, kustutades ebavajalikud andmed ja uuendades aegunud andmeid. Sellest hoolimata palume Teil aeg-ajalt kontrollida, kas Teie andmed on õiged, ja anda meile teada, kui need on muutunud. Sisene e-teenindusse siit.

Olenevalt teenuste arendamisest ja seaduste muutmisest võib meie andmekaitse eeskiri tulevikus pisut muutuda. Ajakohastatud teavet leiate meie veebilehelt www.seesam.ee

Mis on isikuandmed?

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mille abil on võimalik isikut otseselt või koos teiste andmetega identifitseerida. Isikuandmeteks on näiteks Teie nimi, aadress, isikukood, telefoninumber, pangakonto number ning terviseandmed. Samuti on isikuandmeteks kõik kliendisuhte raames kogutud andmed, nt Seesami müügiesinduses tehtud toimingute, Seesamiga sõlmitud lepingute või muul moel Seesamiga ühenduse võtmise käigus kogutud andmed.

Miks me teie isikuandmeid kogume ja töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga pakkuda Teile kvaliteetseid ja isikupärastatud kindlustusteenuseid ning paremat klienditeenindust. Soovime oma teenuste kvaliteeti ja toimivust pidevalt parandada. Võime kasutada Teie isikuandmeid nii oma kindlustusteenuste, klienditeeninduse kui ka müügi- ja turundustegevuse arendamiseks.

Kasutame Teie isikuandmeid, et pakkuda kindlustusteenuseid, vastata Teie päringutele ja küsimustele, et täita lepinguid, käsitleda kahjujuhtumeid ja teha muid sarnaseid toiminguid. Kasutame Teie andmeid Seesami riskijuhtimise eesmärgil. Samuti võime kasutada Teie isikuandmeid selleks, et täita seadustest ja määrustest tulenevaid kohustusi ning ametiasutuste väljastatud ettekirjutusi. Sellisteks kohustusteks võivad olla näiteks kasutajate tuvastamine ja andmekaitse tagamine, aga ka pettuste ennetamine ja uurimine.

Täpsemalt töötleme isikuandmeid kindlustuslepingute sõlmimise eesmärgil, mis seisneb eelkõige kindlustusriski hindamises, kindlustusteenuse osutamise võimalikkuse kindlaks tegemises, kindlustuslepingu täitmises, kahju käsitluses, tagasinõuete esitamises, kindlustusvõtjale täiendavate kindlustusteenuste pakkumises, sh pärast kindlustuslepingu lõppemist.

Kellelt ja kuidas me Teie isikuandmeid kogume?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse Teilt. Annate meile teavet näiteks siis, kui teete kindlustusliikide kohta päringuid, osalete meie uuringutes või kampaaniates või vastate meie pakutavate teenustega seotud küsimustele.

Kogume Teie isikuandmeid näiteks ka siis, kui registreerute meie kliendiks, kui sõlmite Seesamiga kindlustuslepingu, kahjukäsitluse käigus, kui osalete turunduskampaaniates, uuringutes või muudel juhtudel, mil esitate Seesamile oma isikuandmeid.

Kahjukäsitluse käigus võime saada meie poolt tehtavate päringute vastustena Teie isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt. Samuti võime saada Teie isikuandmeid internetist, mis on Teie poolt tehtud kõigile kättesaadavaks, erinevatest registritest ja muudest usaldusväärsetest allikatest.

Kogume andmeid kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, telefonisalvestiste teel või internetist infot salvestades. Andmeid saame otse Teilt (nt kohtumistelt, avalduste täitmisel) kui ka kaudselt (nt ekspertidelt kahjukäsitusprotsessi käigus)

Kes tohivad Teie isikuandmeid töödelda?

Teie andmeid töötlevad üksnes Seesami ja teenusepakkujate (nt kindlustusvahendajate, kahjukäsitlusteenust osutavate ettevõtete jms) töötajad, kellele on antud isikuandmete töötlemise õigus.

Teie andmeid on lubatud avalikustada väljapoole Seesamit eelmainitud teenusepakkujatele üksnes seadusest tulenevatel konkreetsetel eesmärkidel või Teie loal. Teie andmeid töödeldakse alati nõutava hoolsusega ja kooskõlas heade andmetöötlustavadega.

Milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume?

Kogume Teie kohta üksnes teavet, mis on vajalik kindlustuslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või muul konkreetsel õiguslikul alusel.

Üldjuhul kogume Teie kohta järgmisi isikuandmeid.

  • Isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimisega seotud andmed: ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
  • Kontaktandmed: aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
  • Teenuste pakkumise, kliendisuhte ja selle haldusega seotud teave, nt info kindlustatava eseme kohta.
  • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks nõutav teave.
  • Teave teenuste kasutamise kohta küsitluste teel. Kogutavad isikuandmed olenevad asjassepuutuvast teenusest.
Kuidas kasutame automaatset otsustamist?

Automaatne otsustamine tähendab, et Teie kohta langetatakse otsus täisautomaatse andmetöötluse alusel, otsused tehakse üksnes infosüsteemi poolt ilma töötaja sekkumiseta. Automaatne otsustamine kiirendab ja muudab Teie jaoks sujuvamaks kindlustusteenuse kasutamise. Näiteks veebis sõlmitud kindlustusleping jõustub kohe pärast selle sõlmimist või kahjuhüvitise arvestus toimub automaatselt ja väljamakse võib toimuda veebis vormistatud kahjuteates esitatud teabe põhjal.

Teil on õigus vaidlustada tehtud automatiseeritud otsused ja paluda, et meie töötajad töötleksid Teie andmeid käsitsi. Sel juhul paluge oma kindlustusnõustajal edastada Teie andmed hindamiseks vastavale osakonnale. Teise võimalusena võite oma andmed esitada e-posti aadressil seesam@seesam.ee

Juhime Teie tähelepanu sellele, et andmete käsitsi töötlemine võib mõnikord põhjustada viivitusi.

Kindlustuslepingu sõlmimine

Kasutame automatiseeritud otsustusprotsessi, kui sõlmite kindlustuslepingu Seesami iseteeninduskeskkonna, e-poe või muude kanalite kaudu. Otsus põhineb Teie poolt edastatud teabel, ja olenevalt kindlustustootest, Teie poolt valitud kindlustuskaitsest ja hüvitise suurusest või meie poolt kogutud teabel, mis tähendab automaatseid päringuid avalikesse liiklus-, sõidukite- ja krediidiinfo registrite andmebaasidesse. Näiteks registreeritud sõiduki andmed leiame sõidukite registrist Teie poolt esitatud registreerimisnumbri abil. Seesami kindlustusprogramm arvutab kindlustuse hinna vastavalt empiirilistele kindlustusmatemaatilistele arvutustele, võttes arvesse objektiivse teabe nagu näiteks sõiduki mudel, vara koosseis, kahjuajalugu, vanus, piirkond, kindlustusvõtja (vastutava kasutaja) krediidireiting või muud tegurid. Kui olete otsuse kätte saanud, võite soovi korral paluda meie töötajal töödelda Teie andmeid Teie nimel ja kindlustuspakkumuse üle vaadata.

Kahjunõuete käsitlus

Kahjukäsitluses kasutame automatiseeritud otsuste tegemist juhtudel, mil hindame meie kohustuse suurust välja maksta kindlustushüvitis. Automaatne otsus põhineb Teie poolt meile antud teabel ja andmetel, mida Seesam juba omab, põhineb kindlustustingimustele, ja seda kasutame kindlustushüvitise põhjendatud suuruse arvutamiseks. Kui olete otsuse kätte saanud, võite soovi korral paluda meie töötajal töödelda Teie andmeid Teie nimel ja Seesami otsus üle vaadata.

Kindlustuslepingu lõppemine

Seesamil on seadusest tulenevalt õigus tasumata kindlustusmaksete tõttu kindlustusleping automaatselt lõpetada.

Kellele me Teie isikuandmeid vajadusel edastame?

Seesam kasutab kindlustuslepingu täitmiseks teenusepakkujaid, nagu näiteks kahjukäsitluspartnerid, kellele me edastame isikuandmeid lepingu või seaduse alusel. Samuti edastab Seesam isikuandmeid eesmärgiga täita seadusjärgseid kohustusi (näiteks liikluskindlustusfondile).

Üldjuhul töötleme me andmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Juhul kui edastame andmeid väljapoole EL-i või EMP-d, tagame seadusega nõutaval piisaval tasemel isikuandmete kaitse, kohaldades näiteks Euroopa Komisjoni vastu võetud standardseid lepingutingimusi.

Seesam võib jagada isikuandmeid, kui teeme äritehingut või peame läbirääkimisi äritehingu üle, mis hõlmab kogu meie äri või vara müümist või üleandmist. Need tehingud võivad hõlmata mis tahes ühinemist, finantseerimist, omandamist või pankrotitehingut või menetlust.

Teie õigused kliendina

Teil on õigus kontrollida enda kohta käivat informatsiooni, nõuda valesti või puudulikult salvestatud andmete parandamist ja aegunud või töötlemiseesmärgil ebavajalike andmete kustutamist.

Samuti on Teil õigus keelata oma andmete kasutamine nii turundus- ja arvamusküsitluste kui ka otseturunduse eesmärgil. Selleks võtke meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@seesam.ee

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kaitseme Teie isikuandmeid kasutades asjakohaseid andmekaitse- ja andmeturbemeetodeid. Need meetodid hõlmavad nii riskijuhtimist, tulemüüride kasutamist, krüpteerimismeetodeid kui ka kontroll- ja turvasüsteeme, juurdepääsu- ja kasutajaõiguste kontrollitud andmist ja jälgimist, isikuandmete töötlemisega seotud personali oskuste tagamist koolitamise ja atesteerimiste kaudu, samuti tarnijate hoolikat valimist. Ajakohastame pidevalt ettevõttesiseseid tavasid ja reegleid asjakohasel viisil.

Miks me töötleme laste isikuandmeid?

Kogume ja töötleme andmeid alla 13 aastaste laste kohta enamasti nende vanemate või eestkostjate loal. Ilma viimaste loata võime koguda selliseid andmeid üksnes konkreetsel, täpselt määratletud ja piiratud eesmärgil (näiteks võidakse alaealine nimetada kindlustuspoliisis ilma vanema/eestkostja loata kindlustatud või soodustatud isikuks).

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Säilitame Teie isikuandmeid vähemalt selle aja jooksul, mil te olete meie klient. Täidame andmete seadusjärgse säilitamise kohustusi. Pärast kliendisuhte lõppu oleneb isikuandmete säilitusperiood andmete kasutuseesmärgist, mille kohta leiate täpsemat teavet vastavast isikuandmete töötlemise toimingute registrist.

Kelle poole te võite isikuandmete töötlemisega seoses pöörduda?

Teil on võimalus pöörduda isikuandmete kaitse eest vastutava isiku poole kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Seesamis, edastades päringu aadressile andmekaitse@seesam.ee

Isikuandmete töötlemise toimingute registrid
Mõisted
  • Andmesubjekt on isik kellele Seesam osutab kindlustustegevusega teenust, sealhulgas kindlustusvõtja, kindlustuslepingus kindlustusvõtjaga samastatud isikud (sh kindlustatud isik), soodustatud isik, kahjustatud isik, kindlustusjuhtumi põhjustajad ja tunnistajad või isik, kellega kindlustusandja peab läbirääkimisi kindlustuslepingu sõlmimiseks.
  • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
  • Klient on isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada Seesami poolt osutatavaid Teenuseid.
  • Kindlustusteenus on Seesami poolt Kliendile osutatav teenus kindlustuslepingute ettevalmistamisel, sõlmimisel ja täitmisel.
  • Turundus on Seesami poolne tegevus, mille eesmärk on selgitada välja kliendi huvid kindlustuslepingute sõlmimiseks, uute ja olemasolevate klientidega suhete loomine, kinnistamine ja laiendamine. Seesam loeb turunduse alamliigiks otseturundust, milleks on Seesami poolt kliendile saadetavad reklaampakkumised kindlustuslepingu sõlmimisega seoses.
  • Töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
  • Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutav töötleja on Seesam Insurance AS.
  • Volitatud töötleja on isik, kes töötleb vastutava töötleja nimel (Seesami nimel) ja temaga sõlmitud lepingu alusel isikuandmeid.


Käesoleva dokumendi eesmärgiks on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted.


Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.
Nõustun
Teie kasutuskogemuse parandamiseks kasutame veebilehel küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta saab lugeda siit.